Tlf:         Adr: Jernbaneveien 1, 9912 Hesseng         E-post: barentshallen@svk.no / aan@svk.no
 
   Startsiden
   Om oss
 
   Årsmeldinger
   Styreprotokoll
 
   FJELLHALLEN
 
   BARENTSHALLEN
   Golfsimulator
 
   KIRKENES STADION
 
   BARENTSBADET
   Åpningstid/Priser
   Bursdagsfeiring
   Badutstyr og Cafè
 
   SKILØYPER
 
 
   KURSTILBUD
   БАРЕНЦХ&
   Sikkerhetsregler
   Timeoversikter
   Leiepriser
 
   Nyhetsarkiv
 
   Kontakt oss
   Lenker
 
 
 
Tilbake
 

BARENTSHALLENE SØR-VARANGER KF ER BEVILGET EKSTRAMIDLER TIL BARN OG UNGE UNDER 19 ÅR

Av Audun Andersen 
25.02.2009
 
Det er gledelig å annonsere at all trening for barn og unge under 19 år i våre anlegg vil være gratis i 2009 ! Styret i Barentshallene Sør-Varanger KF har etter vedtak fra utvalg for levekår vedtatt nye utleiepriser og reglement ved Barentshallen, Fjellhallen, Kirkenes Stadion og Barentsbadet
-
NYE UTLEIEPRISER I 2009
 

LEIEPRISER FOR BARENTSHALLEN

Gjeldende: 1.1.2009

 

Banefordeling:

 

Trening:

 

Bane          Del/størrelse                                    Periode                Ungdom     Voksne

 

A                Del 1 mobilt sportsgulv 20x40m         høst/vinter             0,-               130,-

                                              

B                Del 2 Kunstgress 45x47m                  høst/vinter             0,-               480,-          

                                                                            Uke 21-38            0,-               280,-

C                Del 3 Kunstgress 20x47m                  høst/vinter             0,-               270,-                                                                                       Uke 21-38            0,-               170,-

D                Del 2 + 3 Kunstgress 47x64m           høst/vinter              0,-               570,- 
                                                                            Uke 21-38            0,-               370,-
E                Hele kunstgressflaten 90x47m             høst/vinter             0,-               780,-
                                                                            Uke 21-38            0,-               580,-
F                 Løpebane m/hoppgrop                      høst/vinter             0,-               320,-

 

G                Møterom m/prosjektør og tavle          250,- pr time

                                     

H                 Treningsrom 2. etasje                       210,- pr time

                                                                                             

 

 

Annet:

·        Alle priser gjelder pr time. Alle deler er inkludert leie av garderober/badstue.

 

·        Idrettsarrangement hvor det er påmeldingsavgift eller salg av billetter:

kr 1.100,- pr time (tillegg på kr 6000,- ved fjerning og pålegging av sportsdekket)

 

·        Ikke-idrettslige arrangement hvor det er påmeldingsavgift eller selges billetter:

kr 1.100,- pr time + 10 % av billettinntekter/påmeldingsavgift. NB ! Tilbud kan gis!

         (tillegg på kr 6000,- ved fjerning og pålegging av sportsdekket)

 

·        Ved helgearrangementer gjelder ordinær leiepris ”voksne”

·        Leie av rensemaskin ”CareMax” inkl. personell: 1945,- pr time i ukedager.

o       Øvrig leie avtales særskilt..

 

 

 

LEIEPRISER FOR KIRKENES STADION

Gjeldende: 1.1.2009

 

Banefordeling:

 

Trening:

 

Bane          Del/størrelse                                    Periode                Ungdom     Voksne

 

A                1/2 bane                                                                        0,-               110,-

B                1/1 bane                                                                        0,-               205,-

 

Annet:

         Arrangementer/kamper senior 700,- pr time i helger og 450,- pr time i ukedager

(for ordinær seniorkamp regnes 1,75 timer)

 

Arrangementer/kamper under 19 år 250,- pr time i helger og 150,- pr time i ukedager

 

Døgnleie tribuneanlegg    2500,- eks. lønnskostnader for veileder i regi av foretaket

Dugnadsmannskaper på mellom 6-12 personer må påregnes

 

 

 

 

 

LEIEPRISER FOR FJELLHALLEN

Gjeldende: 1.1.2009

 

Banefordeling:

 

Trening:

 

Bane          Del/størrelse                                    Periode                Voksne

 

A                1/1 bane                                                                        210,-          

B                1/3 bane                                                                        85,-

C                2/3 bane                                                                        150,-

 

Annet:

         Arrangementer/kamper 450,- pr time gjelder for alle!

 

 

 

1 VILKÅR FOR UTLEIE

 

1.1 All trening for personer under 19 år er gratis. For å få gratis leie må hele gruppa være under 19 år. Blandede grupper (over og under 19 år) betaler ½ leiepris. Grupper hvor alle er over 19 år, betaler full pris.

1.1.1 Leietakere under 19 år må ha en person over 19 år som er ansvarlig for leieforholdet.

1.2 Alle leietakere må inngå skriftlig kontrakt før leieperioden starter.

1.2.1 Oppsigelse før utløpet av kontraktsperioden kan skje med 14 dagers gjensidig skriftlig varsel.

1.2.2 Leie faktureres kvartalsvis

1.2.3 Om leie ikke betales innen fristen, blir leieforholdet sagt opp etter at 2. varsel er sendt.

1.2.4 Leie betales etter de til enhver tid vedtatte satser.

1.2.5 Leie betales i forhold til inngått avtale. Fritak skjer kun når leier ikke kan bruke lokalene pga. forhold som utleier er ansvarlig for.

1.3 Leietaker må vike ved ekstraordinær utleie til arrangementer jmf. kommunestyrets vedtekter til foretaket.

1.3.1 Eventuelle pauser i leien må føres opp i kontrakten, ellers vil leietaker bli fakturert for hele perioden.

1.3.2 Dersom laget/gruppa har rett til gratis leie, må dette kunne dokumenteres ved deltakerliste ved forespørsel. Dersom det oppdages at laget ikke betaler i hht. reglementet, vil laget bli utestengt for resten av leieperioden

1.4 Det enkelte idrettslag/gruppe plikter å varsle Barentshallene Sør-Varanger KF dersom tildelte treningstimer ikke skal benyttes. Dersom en gruppe uteblir fra trening mer enn to ganger uten å varsle blir gruppen fratatt den tildelte treningstid.

 

 

2 KRITERIER FOR TILDELING AV TRENINGSTIDER

 

Følgende prioritering skal legges til grunn ved tildeling av treningstider underlagt foretaket:

 

2.1 Idrettslag i seriesystem prioriteres ordinære treningstimer

2.1.1 Terminfestede kamper/mesterskap og skolearrangement

2.1.2 Grupper fra lillegutter/lillejenter til og med seniorlag bør prioriteres på gress.

2.1.3 Organisert trening/aktiviteter for barn og ungdom. Timene fra 17.00-19.00 bør prioriteres barneidrett

2.1.4 Foretaket forbeholder seg retten å prioritere kommersiell aktivitet (se pkt. 1.3)

2.1.5 Ordinære idrettslag, voksne

2.1.6 Helsesport

2.1.7 Bedriftsidrett og trimaktivitet for voksne, hundesport

2.1.8 Hobbyaktiviteter (korps, kor, drill og lignende)

 

3 Fordeling av treningstid

 

• Administrasjonen tildeler etter uttalelse fra idrettsrådet, hver klubb/forening et bestemt antall treningstimer i et eller flere anlegg i henhold pkt 2. Hvert lag har et bestemt antall treningstimer til rådighet på angitt sted.

• Lagene fordeler tildelte treningstimer innad i klubb/forening.

• Lagenes fordeling skal følge kriteriene i pkt. 2 og skal godkjennes av Barentshallene Sør-Varanger KF.

 

 

 

 

 

 

 

 

4 RUTINER FOR UTLEIE

 

4.1 Utleie av idrettsanlegg er delegert til Barentshallene Sør-Varanger KF i h.h.t. subdelegasjons-reglementet.

4.2 Eget søknadsskjema skal benyttes

4.3 Søknadsfrist for treningstid sommer er 1. april

4.4 Søknadsfrist for treningstid høst/vinter er 15. juni

4.5 Fordeling av treningstider skal skje innen 1. mai for sommersesongen og innen 1. august for vintersesongen.

4.7 Innen utgangen av hhv. juli for sommersesongen og oktober for vintersesongen skal administrasjonen gå gjennom tildelt leietid og evt. gjøre justeringer. Lag som ikke benytter timene sine, vil bli fratatt treningstimene.

4.8 Eventuelle klager på tildelt treningstid skal sendes via idrettsrådet, som avgir uttalelse til klagen før den behandles av Barentshallene Sør-Varanger.

4.9 Fortløpende utleie av idrettsanlegg utenom faste treningstider: For leie av anlegg utenom faste treninger, må man ta direkte kontakt med Barentshallene Sør-Varanger KF. Søknaden skal være skriftlig.

 

5 LEIEINSTRUKSER HALL

 

A.     Det skal alltid være minst en person over 18 år til stede ved hver treningsøkt.

B.     Lederen (trener/lærer) er ansvarlig for leieforholdet og for anlegget i den tid han/hun leier det, og at hallen er brukt i henhold til leieinstruks og reglement.

C.     Leder skal møte i god tid før treningen starter og være den siste som forlater treningslokalet etter treningen. Leietaker skal selv sørge klargjøring og rydding etter trening/arrangement.

D.     Leietaker plikter å behandle lokalet og utstyr på en forsvarlig måte. Leietaker skal rydde etter seg. Leietaker er ansvarlig for evt. skader på idrettsanlegg/bygning og inventar ut over vanlig slitasje som måtte oppstå når hallen er leid ut. Skader meldes umiddelbart til Barentshallene Sør-Varanger KF. Skader, brudd på reglement, manglende rydding bøtelegges med kr. 1000,-. 

E.      Barentshallene Sør-Varanger KF er ikke ansvarlig for erstatning av bortkommet utstyr eller verdisaker.

F.      Røyking og alkohol er forbudt i offentlige idrettsanlegg.

G.     Bruk av tyggegummi, snus o.l. er ikke tillatt.

H.     Det skal ikke brukes utesko på sportsdekket.

I.        Leietaker som ikke overholder leieinstruksen, kan bli utelukket fra videre leie.

J.      Leietaker skal gjøre seg kjent med branninstruks:

- hvor brannslukningsutstyr befinner seg

- hvor utganger og nødutganger er

K.     Leietaker er ansvarlig for evt. skader på hallen og inventar ut over vanlig slitasje som måtte oppstå.

 

 

8 REGLER FOR BRUK AV KUNSTGRESSBANEN

 

8.1 Sykling på banen er forbudt

8.2 Piggsko må ikke brukes

8.3 Mål eller annet utstyr må ikke flyttes inn på banen

8.4 Tyggegummi eller annen søppel må ikke kastes på banen

8.5 Det er ikke tillatt å bruke banen når det er minusgrader eller når banen er frosset

8.6 Skader på banen eller utstyr må meldes til personalet ved Barentsbadet umiddelbart

8.7 Lag eller enkeltpersoner som ikke følger disse reglene, vil bli bortvist fra banen

8.8 Leie av garderober må avtales på forhånd med ansatte i Barentsbadet, Kirkenes

9.4 Etter kamp/arrangementet skal følgende gjøres: Rydde banen og garderober, alt løst avfall fjernes (både gulv og søppelbøtter), avfallsposer bæres ut i container ved hovedinngangen.

 

9. LEIEINSTRUKS ARRANGEMENTER

Avtales særskilt med driftsansvarlig/daglig leder

-

 

 

 

 

 

Daglig leder: Audun Andersen

Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord

BILDEGALLERI
[ Klikk for stort bilde ]
Møterom Barentshallen Fasade Barentshallen
Styrketreningsrom Barentshallen Inngang Fjellhallen
Hovedbassenget Solarium Barentsbadet
Riksteaterets oppsett av Brannvernarbeidet er prioritert! Her er ansatt Ben Frode Johansen i aksjon ved slokkeøvelsen høsten 2009