Tlf:         Adr: Jernbaneveien 1, 9912 Hesseng         E-post: barentshallen@svk.no / aan@svk.no
 
   Startsiden
   Om oss
 
   Årsmeldinger
   Styreprotokoll
 
   FJELLHALLEN
 
   BARENTSHALLEN
   Golfsimulator
 
   KIRKENES STADION
 
   BARENTSBADET
   Åpningstid/Priser
   Bursdagsfeiring
   Badutstyr og Cafè
 
   SKILØYPER
 
 
   KURSTILBUD
   БАРЕНЦХ&
   Sikkerhetsregler
   Timeoversikter
   Leiepriser
 
   Nyhetsarkiv
 
   Kontakt oss
   Lenker
 
 
 
Tilbake
 

SMITTEVERNTILTAK VED ARRANGEMENT OG TRENING

Av Ørjan Rasmussen 
28.05.2020
 
Kriseledelsen i Sør-Varanger har følgende bestemmelser for idrett og kultur, arrangement og trening fra 11. mai og inntil videre.
-

Idrett og kultur, arrangement og trening:

Oppdatering og vurdering fra smittevernlege Drude Bratlien, Sør-Varanger kommune.

 Ny nasjonal veileder ( til Covid-19 forskriften) om organisert idrett, trening og andre typer arrangementer legges til grunn.

Arrangement:

a) idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, treningsleir og samling men ikke organisert idrettsaktivitet i form av trening. 
b) kulturarrangement, inkludert konsert, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino. 
c) andre arrangementer, inkludert seminarer, bursdager, bryllup, begravelser, religiøse samlinger og lignende.

Inntil 50 personer med minimum 1 m avstand

 • Det gjelder bare arrangementer på offentlig sted med en ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er til stede
 • En ansvarlig arrangør er viktig for å sikre rask smittesporing hvis det skulle bli nødvendig, og for at noen skal være ansvarlig for at rådene om avstand og smittevern kan følges.
 • Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet og gjøre det mulig å ivareta hygiene. 
 • Med offentlig sted menes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes. 

Dette gjelder altså kulturarrangementer, idrettsstevner og fester/feiringer på offentlig sted.

 

Organisert trening inne ( og ute):

Dette gjelder for inntil 20 personer som holder minst én meter avstand i alle retninger

Idrettshaller kan åpne. Det er forbud mot bruk av garderober i idrettshaller.

Treningssentre har inntil videre et forskriftsfestet forbud mot å holde åpent. De samme hensyn som begrunner forbudet, vil også gjelde for idrettslagenes egne styrkerom e.l. Det anbefales derfor at styrkerom og lignende også holdes stengt inntil videre.

 Helsedirektoratets anbefalinger og idrettens egne retningslinjer bør følges.

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19

I veilederen gis det råd om hvordan idrettslag/foreninger på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forebygge tilfeldig eksponering for og spredning av covid-19.

Idrettslaget/foreningen er ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Norges idrettsforbund og de ulike særforbundene har utarbeidet råd og anbefalinger for hvordan aktivitet kan gjennomføres i tråd med de generelle anbefalingene for forebygging av smitte.

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/f6586a2955d946d580eebb279420aaae/idrettsveileder_endelig_11.05.20_.pdf

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/moreogromsdal/nyhet/2020/sarforbund-og-koronavettregler.-hva-gjelder-min-for-idrett/

De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er fortsatt:

 1. Syke personer skal holde seg hjemme
 2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 3. Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer

Disse 3 punkter er nøye beskrevet i veilederen

Kontaktreduserende tiltak må tilpasses den enkelte aktivitet.

 • Smitterisikoen er mindre på godt ventilerte steder og særlig utendørs. De deler av aktiviteten som kan gjøres ute bør gjøres ute (for eksempel oppvarming før hallidrett).
 • Deltakere bør oppfordres til å ikke møte opp før planlagt oppstart og til å forlate treningsområdet ved aktivitetens slutt for å unngå samlinger i for store grupper og at anbefalinger om avstand ikke følges.
 • Unngå trengsel der deltakere forventes å lage kø eller samles i klynger. God oppmerking (for eksempel tape på gulvet, markering på bakken e.l.) kan underlette for å holde minst 1 meters avstand der det lett blir kø. Der flere grupper skal samles kan ulike oppmøtetider vurderes, og oppmøtested for gruppene bør være tydelig merket med fargekodede skilt, bånd e.l.
 • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport til og fra aktiviteten. Dersom felles transport benyttes, må smittevernrådene kunne ivaretas, inkludert å unngå å blande personer fra ulike lokalmiljøer, skolekretser e.l.
 • Begrens antall ledsagere til kun det nødvendige.
 • Kontaktidretter der det ikke er mulig å holde minst 1 meters avstand, for eksempel håndball, kampsport, bryting og fotball, kan ikke trene som normalt, men må tilpasse aktivitetene slik at avstandsoppfordringen er mulig å ivareta.

Det er utarbeidet sjekklister for gjennomføring av idrettsaktiviteter (disse er også i NIF sin veileder):

Sjekkliste for godt smittevern

Tabell for risikovurdering ved planlegging av organisert aktivitet 

 

Smittevernmessig vurdering haller/innetrening:

Organisert fysisk aktivitet inne utgjør smittevernmessig en større risiko enn uteaktiviteter. Det gis likevel mulighet for dette med inntil 20 deltakere for en del aktiviteter.

Klubbene og eier/utleier av idrettsanlegg må gjøre risikovurdering ved hver enkelt aktivitet.Det vil være fornuftig å be de aktuelle klubber som ønsker treningstid inne, om å gå nøye i gjennom retningslinjer og råd fra NIF og sitt særforbund og deretter gjøre risikovurdering med de 2 gjeldende skjema som hjelp. I lag med eier/utleier må man da vurdere om aktiviteten kan gjennomføres eller det vil være behov for ytterlig skjerpede rutiner for hygiene, renhold og gruppesammensetning. Dette kan variere fra aktivitet til aktivitet og for ulike aldersgrupper.

Det har tidligere ikke vært åpnet for idretter hvor utstyr berøres, eksempelvis håndball, dette tillater man nå, forutsatt at ansvarlige for aktiviteten kjenner retningslinjer og råd for gjennomføring av treningen og smittereduserende tiltak.

Hva må til for å gjennomføre innetrening smittevernmessig forsvarlig:

*Eier/utleier må gjøre smitteverntiltak i anlegget i tråd med veilederen fra FHI/Hdir og anbefalinger og råd fra NIF og de ulike særforbund som er aktuelle.

*Klubber/trenere må sette seg inn i NIF og særforbundets veiledere og planlegge aktiviteten i samsvar med råd og anbefalinger.

*Risikovurdering som beskrevet ved hjelp av relevante skjema/veiledere.

*Man kan dele opp større anlegg i flere seksjoner for max 20 personer i hver, ansvar for hvem som er i hver gruppe til enhver tid må avklares. Ekstra voksen/trener/foreldrekontakt kan være nødvendig.

*Klubbene skal føre lister over utøvere i de aktuelle treningsgrupper (mtp smitteoppsporing om behov). Forslag til slik aktivitetslogg er utarbeidet av Barentshallene KF.

*Ansvar for smittevern og renhold før, under og etter trening må avklares mellom eier/utleier og leietaker. Overordnet renholdsplan og hygienetiltak for hver gruppe må beskrives.

*Skriftlig informasjon (info-skriv, plakater, opplæring etc)

* Smittevernlegen og/eller kommuneoverlegen utarbeider ikke rutiner for bruk av idrettsanlegg og aktiviteter men kan kontaktes for råd og veiledning i prosessen.

Konklusjon/oppsummering:

Å leie ut for trening i idrettsanlegg er nå mulig, men det vil kreve at både eier/utleier og klubbene som leier forstår at det krever langt mere enn tidligere. Forståelse for og etterlevelse av smitteverntiltak er helt essensielt for å holde slike anlegg åpne over tid.

Smitteoppsporing er en svært ressurskrevende oppgave og nøye føring av deltakerlister med oppbevaring i inntil 14 dager anses som svært viktig om/når smitte oppstår er derfor vektlagt.

 (Kommunen fører tilsyn med at driften etter smittevernloven § 7-1 eller folkehelseloven kapittel 3)

-

 

 

 

 

 

Daglig leder: Audun Andersen

Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord

BILDEGALLERI
[ Klikk for stort bilde ]
Møterom Barentshallen Fasade Barentshallen
Styrketreningsrom Barentshallen Inngang Fjellhallen
Hovedbassenget Solarium Barentsbadet
Riksteaterets oppsett av Brannvernarbeidet er prioritert! Her er ansatt Ben Frode Johansen i aksjon ved slokkeøvelsen høsten 2009